Kogeneracja

Kogeneracja lub technologia skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej (Combined Heat and Power - CHP), polega na jednoczesnym wytworzeniu energii elektrycznej i cieplnej. Ze względu na odzysk ciepła, pochodzący ze spalin, kogeneracja jest procesem umożliwiającym efektywniejsze wykorzystanie zużywanego paliwa, a w związku z tym, technologią przynoszącą korzyści finansowe i środowiskowe.  

Działalność firmy ENER-G Polska w dziedzinie kogeneracji opiera sie na doświadczeniu Grupy ENER-G, nieustannie poszerzanemu od chwili rozpoczęcia jej wdrażania z  początkiem lat 80-tych dwudziestego wieku poprzez projektowanie, produkcję, montaż i  konserawcję instalacji do kogeneracji w całej Europie. Obecnie mamy silną pozycję  wiodącego w Europie dostawcy systemów kogeneracyjnych o mocy od 33 kW do 10 MW, wnoszącego do wszystkich realizowanych projektów dużą wiedzę i bogate  doświadczenie.

KORZYŚCI Z KOGENERACJI
Kogeneracja stanowi dobrze udokumentowaną technologię, uznawaną na całym świecie  za czystszą od tradycyjnego wytwarzania scentralizowanego. Jej długoterminowa  przyszłość na światowych rynkach energetycznych jest zabezpieczona przez korzyści  finansowe, operacyjne i środowiskowe, jakie przynosi w przeliczeniu na jednostkę paliwa.

Korzyści eksploatacyjne:

 • Urządzenie kogeneracyjne jako podstawowe źródło zasilania elektrycznego
 • Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii
 • Większa elastyczność produkcji ciepła do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • Możliwości produkcji pary wodnej
 • Trigeneracja z wykorzystaniem nadmiaru ciepła w absorpcyjnych agregatach chłodniczych

Korzyści finansowe:

 • Obniżenie kosztów użycia energii pierwotnej
 • Elastyczne rozwiązania dotyczące zakupu technologii
 • Stabilne koszty energii elektrycznej w ustalonym okresie
 • Niższe koszty inwestycji w urządzenia towarzyszące np. kotły
 • Zarządzanie środkami trwałymi w sposób efektywny z punktu widzenia opodatkowania
 • Zbywalne prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia energii

Korzyści środowiskowe:

 • Obinżenie ilości zużywanego paliwa
 • Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
 • Niskie straty przesyłowe za względu na położenie względem zaopatrywanego w energię obiektu
 • Zmniejszenie zużycia energii na potrzeby własne
 • Zmniejszenie emisji tlenków siarki z powodu wykorzystania w naszych obiektach gazu ziemnego jako paliwa zamiast węgla kamiennego lub węgla brunatnego

Korzyści prawne:

 • Możliwości zwiekszenia produkcji energi bez przekroczenia ustawowych limitów emisji CO2
 • Możliwość umorzenia świedectw pochodzenia energii z wysoko sprawnej kogeneracji

STOSOWANIE KOGENERACJI
Stałe zapotrzebowanie na energię cieplną i znaczne podstawowe obciążenia elektryczne stanowią najbardziej odpowiednie miejsca zastosowania kogeneracji.

Miejsca typowych zastosowań:

 • Hotele i ośrodki wypoczynkowe
 • Baseny i hale sportowe
 • Powiatowe układy grzewcze (tj. biura, mieszkania)
 • Szpitale i bazy wojskowe
 • Uniwersytety /Budynki rządowe
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Przemysł / Handel
 • Ogrodnictwo i lotniska

ROZWIĄZANIA

Technologia

Dostępne systemy kogeneracyjne grupy ENER-G mają zakres mocy od 33 kW do 10 MW. Typowe systemy są zasilane gazem ziemnym, jednakże systemy mogą być także zasilane propanem, biogazem lub olejem napędowym.

Grupa ENER-G może podjąć się wykonania każdego aspektu przedsięwzięcia, począwszy od projektu i produkcji systemu do jego montażu, rozruchu i konserwacji.

Centra energetyczne

Oferujemy na zamówienie "pod klucz" centra energetyczne dla zastosowań na większą skalę w sektorze przemysłowym, handlowym i publicznym, głównie dotyczące kogeneracji w połączeniu z innymi technologiami udostępnianymi przez grupę ENER-G.

 

MOŻLIWOŚCI NABYCIA PRODUKTÓW

Grupa ENER·G zobowiązuje się w pełni do umożliwienia nabycia swoich produktów każdej firmie, niezależnie od posiadanego przez nią kapitału inwestycyjnego.

Zakup systemu

Możemy zapewnić stały koszt całego zestawu "pod klucz", włączając jego dostarczenie, montaż oraz rozruch przy oddaniu do eksploatacji. Równolegle w ofercie znajduje się zestaw serwisowy; system może być użytkowany i konserwowany w całym okresie trwałości.

Zakup energii

Rabat na zakup energii (Discount Energy Purchase - DEP)
Grupa ENER-G podejmuje się montażu, obsługi i finansowania instalacji do kogeneracji bez pobrania opłaty i następnie sprzedaży wyprodukowanej energii po niższej cenie.

Zawieranie umowy na wykonywanie usług energetycznych (Energy Services Performance Contracting - ESPC)
Grupa ENER-G podejmuje obietnicę dokonania rzeczywistej redukcji w konsumpcji dóbr związanej z zaopatrzeniem i obsługiwaniem różnych technologii energooszczędnych. Takie podejście "pod klucz" może być wdrożone bez obciążania klienta dużymi kosztami.

Elastyczny budżet i finansowanie projektów
Grupa ENER-G ułatwia specyficzne finansowanie zamówionego projektu, co jest ustalane indywidualnie z każdym klientem. We wszystkich przypadkach nasze elastyczne podejście do alternatywnych sposobów finansowania dostarcza zarówno wymiernego, jak i materialnego transferu ryzyka połączonego z prawdziwą, dającą się udowodnić wartością pieniężną.

 

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA
Grupa ENER-G utrzymuje największy park systemów kogeneracyjnych w Europie. Nasz Dział obsługi klienta koordynuje pracę naszych zespołów inżynieryjnych przez 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku.

Oferujemy wachlarz zestawów serwisowych, które mogą być także nabyte niezależnie od urządzeń ENER-G, gdyż nasi technicy serwisowi są w pełni wyszkoleni we wszystkich aspektach konserwacji silników, włączając również pełny przegląd silnika.

Zdalne monitorowanie
Integralną część każdego zestawu do kogeneracji ENER-G stanowi opatentowany pokładowy system sterowania. System ten monitoruje i zarządza oraz jest zaprogramowany tak, aby optymalizować działanie zestawu, dopasowując je do określonych potrzeb.

Więcej informacji na temat kogeneracji można uzyskać wysyłając do nas e‑mail na adres: jacek.karlikowski@energ.pl